Een gezonde leefomgeving, biodiversiteit en sociaal welzijn zijn belangrijker dan alleen geld verdienen. Voldoende groen en natuur is onmisbaar voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor voldoende biodiversiteit. Ook schone lucht en water zijn daarvoor onmisbaar, evenals het terugdringen van geluidsoverlast en lichtvervuiling.

Groen en leefomgeving

Steenwijkerland is een gemeente met een rijkdom aan natuur. De bedreigingen liggen echter op de loer in de vorm van stikstof, verlies van biodiversiteit en toerisme. De natuur is inmiddels een verkoopargument geworden voor campings, vakantiecentra, recreatieve activiteiten en vermaak.

De groei aan fiets-, wandel- en mountainbikepaden bepalen nu de inrichting van de bossen. En de kanoroutes, fluisterboten en rondvaartboten de structuur in de Weerribben. De druk op de natuur neemt hierdoor toe, evenals de druk op de infrastructuur. Dit kan betekenen dat Steenwijkerland de natuurwaarden verspeelt, waar het nu nog zijn aantrekkingskracht aan ontleent: kleinschaligheid, groen en natuurbeleving. GroenLinks is daarom voor een betere balans tussen toeristische activiteiten en behoud van natuurwaarden.

Welzijn, groen en het belang van het landschap worden daarom leidend in de lokale Omgevingsvisie en bij gemeentelijke aanbestedingen. Op die manier kunnen we er ook voor zorgen dat we verdroging kunnen voorkomen.

Duisternis is belangrijk voor het natuurlijk ritme van dier en mens. Veranderingen in de verhouding tussen licht en donker zorgen vaak voor aanpassingen (of verstoring) van het gedrag, zoals trek- en broedgedrag of het zoeken van voedsel (en aantasting van de conditie en alertheid).

Onze leefomgeving wordt aangetast door luchtvervuiling en overlast door (illegaal) afval verbranden. Door het grote aantal ontheffingen op het stookverbod komt veel fijnstof en CO2 vrij. Er zijn dagen dat de hoeveelheid fijnstof in Steenwijkerland de ranglijst in Nederland aanvoert. Deze kwesties, inclusief de subsidieverstrekking voor het afvoeren van rietafval en zomermaaisel, moeten grondig worden geanalyseerd en opgelost.

Biodiversiteit

Vogels, vlinders, bijen en andere dieren, inclusief het bodemleven, zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Uit onderzoek is gebleken dat de afgelopen 25 jaar meer dan 75% van de insecten is verdwenen en dat vindt GroenLinks onacceptabel. De impact op onze toekomst op aarde mogen wij niet onderschatten. Daarom houden wij rekening met de biodiversiteit bij het beheer van het openbaar groen. Daarbij hoort volop aandacht voor de vraag hoe wij insecten behouden, zodat ons ecosysteem in stand blijft.

Iedere wijziging in de openbare ruimte moet méér biodiversiteit opleveren en gunstig zijn voor het klimaat. Denk hierbij aan Operatie Steenbreek, Bijvriendelijke Gemeente, groene schoolpleinen en Mini Bosjes (Tiny Forests). De gemeente dient samen met bewoners, verenigingen en bedrijven aan de slag om hier zo groen en goed mogelijk invulling aan te geven. In dit kader is het bermbeheer in Steenwijkerland aanmerkelijk verbeterd, maar het kan nog beter.

Duurzame landbouw

GroenLinks wil dat de duurzame landbouw in Steenwijkerland wordt bevorderd. In de landbouw van de toekomst zal niet productie, maar gezondheid van boeren, burgers en het ecosysteem centraal staan. Daarbij worden de ketens van de gebruikte stoffen slimmer, gezonder en korter, zodat niet alles per vrachtwagen of boot de wereld overgaat. Wij willen daarom dat alle inkopen door de gemeente biologisch en lokaal zijn.

Waar mogelijk stimuleert de gemeente kleinschalige land- en tuinbouw, wat tevens zorgt voor werkgelegenheid en de verbinding tussen stad en platteland. Onze gemeente stimuleert ook agrarisch natuurbeheer en draagt bij aan het onderhoud van waardevolle landschapselementen, zoals houtwallen. Andere activiteiten kunnen worden toegestaan in ruil voor verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Het terugdringen van broeikasgassen wordt niet bevorderd door het verbranden van biomassa. Het vergisten van dierlijke mest, al dan niet met restproducten uit de voedselverwerkende industrie (vaak ook nog met sporen van plastic of andere chemische stoffen), geeft een groot risico op bodemvervuiling. Als het gaat om bermmaaisel en ander organisch materiaal, kan dat beter gecomposteerd worden.

We willen daarom dat de vrijgekomen biomassa (maaisel en snoeihout) niet naar energiecentrales of co-vergisters gaat, maar naar de landbouw. Dat kan in de vorm van compost of gefermenteerde biomassa (bokashi). Daarmee wordt bespaard op energieverslindende kunstmeststikstof. Bovendien wordt het waterbergend vermogen van de bodem verhoogd.

Dierenwelzijn

Naast dierenwelzijn binnen de intensieve veehouderij, dient er ook aandacht te zijn voor huisdieren en overige zaken waarbij dieren worden ingezet. Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen huisdieren aangeschaft. Inmiddels worden dieren weer gedumpt of naar het asiel gebracht. Wij willen dat mensen verantwoord omgaan met hun dieren.

Actiepunten Groen en leefomgeving

 • De gemeente zorgt voor voldoende openbaar groen in de bebouwde kom.
 • Als de gemeente een boom kapt, plant de gemeente er twee voor terug.
 • Klimaatverandering vraagt om vergroting van het waterbergend vermogen binnen de bebouwde kom. Daarom stimuleren wij groendaken, wadi’s (waterberging) en het terugdringen van verhardingen in tuinen (Operatie Steenbreek).
 • Groen- en watergebieden zijn belangrijk voor verkoeling en schone lucht en moeten zoveel mogelijk met elkaar verbonden zijn.
 • De gemeente draagt er zorg voor dat haar eigen organisch afval lokaal wordt hergebruikt.
 • De gemeente dringt lichtvervuiling terug. Dat kan onder meer plaatsvinden met slimme verlichting die met sensoren reageert op de aanwezigheid van mensen. Ook pleiten wij voor actieve deelname aan de “Nacht van de Nacht”.
 • Wij willen dat de voorwaarden voor ontheffingen op stookverboden worden gehandhaafd. Vergunningen voor het verbranden van snoeiafval en zomermaaisel dienen te worden herzien en het rietafval dient zo snel mogelijk verantwoord te worden afgevoerd.
 • GroenLinks ondersteunt de acties en lobby om uitbreiding van Airport Lelystad, de laagvliegroutes en de milieu- en geluidsoverlast te voorkomen.
 • De gemeente sluit zich aan bij het Vuurwerkmanifest en kiest voor lokale, centrale vuurwerkfeesten.
 • Gaswinning in onze gemeente staan wij niet toe.

Actiepunten Biodiversiteit

 • Onze parken, bermen en waterpartijen worden voortaan verzorgd en aangelegd volgens de beginselen van ecologisch beheer. Groenstroken en bomen zijn tevens nuttig bij geluidsoverlast en als zichtscherm.
 • Het bermbeheer moet verbeterd worden door bijvoorbeeld op geschikte plaatsen heggen in te planten, geen slootmaaisel te laten liggen en bordjes “Maai Mei Niet” van de Bijenstichting te plaatsen.
 • De gemeente stimuleert het inzaaien van bermen met inheemse plantensoorten.
 • Het maaien van bermen door aanwonenden moet beter geregeld worden met een goede voorlichting over het verbeteren van de biodiversiteit.
 • Bij de bestrijding van de eikenprocessierups kiezen wij niet voor aaltjes of bacteriën (die alle rupsen doden), maar voor bestrijding met feromonen (natuurlijke lokstoffen, nu in proeffase). Verder zijn we voorstander van een combinatie van nestkastjes plaatsen, wegzuigen en verdere uitbreiding van de biodiversiteit.
 • GroenLinks vindt dat alle gemeentelijke gronden vrij moeten blijven van chemische stoffen en kunstmest. Dit schept bovendien mogelijkheden voor stadslandbouw.
 • GroenLinks pleit voor verbod van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in openbaar groen in de gemeente Steenwijkerland. Dit dient bij aanbestedingen duidelijk te worden omschreven.
 • GroenLinks wil dat er (vrijwillige) afspraken met bedrijven en boeren worden gemaakt om (vooral) het gebruik van glyfosaat uit te bannen.
 • De gemeente gaat door meer voorlichting en/of educatie bewoners betrekken bij het onderwerp biodiversiteit; daarbij kan ook het gebruik van glyfosaat (Roundup) worden ontmoedigd.

Actiepunten duurzame landbouw

 • GroenLinks vindt dat er geen ruimte meer kan zijn voor uitbreiding van de intensieve veeteelt.
 • De gemeente stimuleert agrarisch natuurbeheer en onderhoud van waardevolle landschapselementen, middels voorlichting en subsidies.
 • De gemeente stimuleert ecologische landbouw door zelf zoveel mogelijk biologisch en lokaal in te kopen.
 • Indien de gemeente grond verpacht voor agrarisch gebruik, dan heeft biologische bedrijfsvoering onze voorkeur.
 • Bij het opheffen en/of uitkopen van landbouwbedrijven wordt de vrijgekomen grond gebruikt voor kringloop- of biologische landbouw, zonneparken en/of natuur. Niet voor andere bedrijvigheid.
 • Waar mogelijk of nodig kiezen wij bij multifunctionele landbouw voor een gewijzigde invulling van bestemmingsplannen en voorwaarden. Denk aan huisverkoop, productie en andere teelten. Ook vrijgekomen agrarische gebouwen moeten een andere functie kunnen krijgen, passend in de omgeving en rekening houdend met mobiliteit.
 • GroenLinks wil in de gemeente geen mono- en co-vergisting toestaan. De biomassa moet toegepast worden in de landbouw.

Actiepunten dierenwelzijn

 • De gemeente stimuleert mensen (met voorlichting) om een dier uit het asiel te nemen. In plaats van bijvoorbeeld straathonden uit het buitenland te importeren.
 • GroenLinks vindt dieren niet geschikt voor volksvermaak, zoals Zwientietikken.