Het is goed als mensen elkaar helpen, zich verantwoordelijk voor elkaar voelen en zorg en welzijn ook onderling kunnen regelen. Maar als dat niet lukt, moet de gemeente zich verantwoordelijk opstellen en ondersteuning bieden.

‘Samen redzaam zijn’ in de eigen leefomgeving, wijk of kern is een groot goed dat GroenLinks ondersteunt. De gemeente is daarbij behulpzaam met voorzieningen in de zorg voor iedereen met een hulpvraag en met speciale aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

Zorg en welzijn

Zorg mag niet gaan over oeverloze rapportages en per minuut de acties bijhouden van het zorgpersoneel. Zorg gaat over de samenwerking tussen verschillende organisaties en de solidariteit tussen mensen die ziek en gezond zijn. Wat dat betreft heeft de coronapandemie pijnlijk duidelijk gemaakt dat mensen bijzonder kwetsbaar en afhankelijk zijn. Goede zorg gaat om een krachtig beleid, dat zorg garandeert voor degene die het nodig heeft. Wachtlijsten zijn niet meer acceptabel. Daarom wil GroenLinks zich inzetten voor gerichte oplossingen zoals mantelzorgwoningen, aanleunwoningen en kleinschalige zorglocaties.

Sociaal beleid

GroenLinks pleit voor een sociaal beleid gebaseerd op solidariteit en respect voor alle inwoners. De inwoner op 1. Iedereen, met of zonder beperking, moet aan de samenleving in Steenwijkerland kunnen meedoen (lokale inclusieagenda). Daarbij helpen we om armoede uit te sluiten en iedereen kansen te bieden op passend werk. De gemeente heeft daarin door middel van haar sociaal beleid een actieve rol.
Vooral ouderen, uitkeringsgerechtigden en kwetsbare jongeren zijn vaak het slachtoffer van bezuinigingen. In de afgelopen jaren is dat te vaak gebeurd en we moeten waakzaam zijn voor nog meer bezuinigingen, zeker nu wij in een onzekere tijd leven, waarin corona de boventoon voert.
De doorstroming van mensen uit de Noordwest Groep en de sociale dienst heeft te weinig geleid naar regulier en/of passend werk. Hierdoor valt een groeiend aantal mensen buiten de boot. GroenLinks wil een stem zijn voor diegenen die in een gat vallen.

Jongeren

Kinderen en jongeren zijn belangrijk voor GroenLinks. Zij hebben de toekomst en vormen later de kern van inwoners van onze gemeente. Wij nemen hun wensen daarom serieus. We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat er voor hen wordt georganiseerd. GroenLinks wil met jongeren in gesprek, hen stimuleren en uitdagen, en inspelen op hun behoeftes. Zeker omdat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit nog steeds toeneemt.

Jongeren groeien op in een veelkleurige, rijkgeschakeerde en soms verwarrende tijd. Daarbij speelt de groeiende invloed van sociale media een grote rol, en niet altijd in positieve zin. Het bevorderen van de bewustwording op diverse terreinen is daarbij van groot belang. We praten daarom ook niet óver jongeren, maar mét jongeren over de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsruimten, jongerenwerk, bestrijding van jongerenoverlast en decentralisatie van de jeugdzorg.

Onderwijs

Voor GroenLinks geldt dat iedereen aan onderwijs moet kunnen deelnemen, ongeacht hun leeftijd, sekse, economische positie of etnische achtergrond. Wat betreft de scholen moet de gemeente zorgen voor een goede locatie, voldoende onderhoud en een gezond binnenklimaat. We pleiten daarbij voor het beëindigen van de vroege selectie op openbare basisscholen. Het schooladvies mag geen fuik zijn waarin jongeren komen vast te zitten. Graag wil GroenLinks dat scholen gestimuleerd worden om voldoende aandacht te geven aan onderwijs over natuur, duurzaamheid en milieu.
Als gevolg van de toenemende veroudering van de bevolking staan in Steenwijkerland de onderwijsvoorzieningen onder druk. Anders gezegd: er zijn gewoon minder leerlingen. De gemeente is echter wel verantwoordelijk voor de instandhouding van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen (voor zowel basis- als voortgezet onderwijs). Een goede oplossing daarvoor is ook het samenvoegen van de twee middelbare scholen in Steenwijk op één plaats (unilocatie).

Kunst & Cultuur

GroenLinks geeft graag aandacht aan kunst en cultuur, want die twee zijn van groot maatschappelijk belang. Kunst en cultuur ontspant en is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Het brengt leven in de brouwerij. Daarbij is het helemaal mooi als nieuwe kunstprojecten en initiatieven verband houden met duurzaamheid of ecologische principes. In dit kader is het van groot belang dat de musea in Steenwijkerland serieus worden genomen en een volwaardige plek krijgen. Ook de Jugendstilpanden en ander cultureel bezit in de gemeente verdienen extra aandacht van toeristen, en met name de collectie van Hildo Krop.

Sport en bewegen

De actieve sportdeelname loopt terug, wat beweegarmoede veroorzaakt en op den duur zorgt voor hogere maatschappelijke kosten op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg. Vooral toch al kwetsbare groepen lijden hieronder. GroenLinks pleit voor een breed beweeg- en sportoffensief waarbij bewegen en sporten in alle facetten van ons dagelijkse leven wordt gestimuleerd. Door te bewegen stimuleren we ook nog eens onze hersenen. Kortom: sport is onderwijs!
De sport draait van oudsher op verenigingen. Die krachtige structuur willen we behouden en versterken. Commerciële aanbieders zien we als aanvulling op die structuur, niet als vervanging.

 

Actiepunten Zorg

 • GroenLinks kiest voor ‘zorg op maat’. Eén gezin met één plan, dat kwalitatief goed in elkaar zit. De mens moet hierin voorop staan, niet de kosten. De bewoner wordt dus actief betrokken bij de keuze van het beleid.
 • We blijven het functioneren van de jeugdzorg en WMO kritisch evalueren en pleiten waar nodig voor verbeteringen, zoals het wegwerken van de wachtlijsten.
 • Mantelzorgers zijn van ongekend belang voor hun naasten, want dat is wat de overheid in de participatiemaatschappij van ons vraagt. Wij blijven deze mensen ondersteunen met een kleine financiële vergoeding. Iedere mantelzorger heeft jaarlijks recht op een bedankje van 100 euro, ongeacht de omvang van het budget (nu is de pot soms te vroeg leeg).
 • GroenLinks wil kleinere partijen de kans geven om zorg te kunnen bieden aan diegene die het nodig heeft. We gaan niet alleen met de geijkte partijen in zee, die soms te veel op winst zijn gericht en te weinig op de zorg zelf. Bovendien komen die grotere partijen vaak niet uit de buurt of missen de kwaliteit van kleinere organisaties.
 • GroenLinks pleit voor het starten van een lokale campagne over gezonder leven. Een campagne die voor iedereen helder en duidelijk is. Daarbij kijken we ook naar gezondere snacks en het beleid ten aanzien van junkfood op scholen.

Actiepunten Welzijn

 • Wij stimuleren kleinschalige (inwoners)projecten die een positief effect hebben op de kwaliteit van leven en welzijn. Zinvolle buurtprojecten, sámen met bewoners bedacht en georganiseerd, moeten eenvoudig ondersteund worden door de gemeente, ook als het gaat om kleinschalige subsidies.
 • Wij willen dat jong en oud met elkaar verbonden zijn, ze kunnen van elkaar leren en elkaar het gevoel van welbevinden geven. GroenLinks stimuleert partijen om projecten op te zetten en uit te voeren. Denk ook aan de combinatie van jongerenwoningen met knarrenhofjes.
 • GroenLinks wil dat er meer voorlichting wordt gegeven over het signaleren van huiselijk geweld (met name tegen vrouwen) door middel van een campagne die ook inhaakt op digitaal geweld. Wij stimuleren lotgenotencontacten en willen zorgen voor veilige parkeerplaatsen en betere verlichting op plaatsen waar dit relevant is.
 • Gelijkheid en emancipatie is vanzelfsprekend in onze gemeente. GroenLinks pleit daarom voor meer aandacht voor de LHBTIQ-gemeenschap en wij bannen discriminatie uit. Wij ondersteunen het initiatief Stichting Regenbooggemeente én het manifest en pleiten voor een structurele gemeentelijke bijdrage hiervoor.

Actiepunten Sociaal beleid

 • We kiezen voor een proactieve ondersteuning van cliënten, met maatwerk en persoonlijke aandacht gericht op meedoen in de samenleving.
 • We breiden de taken van de ombudsvrouw uit met de onderwerpen werk, inkomen, schulden en jeugd in plaats van alleen zorg.
 • De gemeente verbetert de informatieplicht naar cliënten als het gaat om aanvragen voor voorzieningen, toeslagen en regelingen voor inkomensondersteuning. Alles begint met toegankelijke en begrijpelijke communicatie.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven gericht op aangepast werk voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen met hersenletsel. Dat kan zowel via reguliere arbeid als vrijwilligerswerk. GroenLinks vindt het belangrijk dat ook kleinere partijen en organisaties hierin betrokken worden.
 • Schuldenproblematiek staat bijna nooit op zichzelf. Bij de hulpverlening voor mensen met schulden zorgen wij voor meer aandacht, preventie en begeleiding voor met name kwetsbare groepen.
 • GroenLinks Steenwijkerland is voor invoering van het basisinkomen.
 • Nieuwkomers willen wij, naast taallessen, de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen op een werk- of stageplek die aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.

Actiepunten Onderwijs

 • GroenLinks wil de bestaande samenwerkingsvormen tussen onderwijs, kinderopvang en welzijnsorganisaties in stand houden en zo nodig versterken.
 • Wij zijn voorstander van het samenvoegen van de twee middelbare scholen in Steenwijk op één plaats (unilocatie).
 • Wij willen dat elke leerling van groep 8 en elke leerling op het VO in Steenwijkerland minimaal één keer in het gemeentehuis is geweest voor een gastles om zo kennis te maken met de lokale politiek.
 • Voor maatschappelijke stages en voor studenten van het MBO en HBO uit de gemeente Steenwijkerland moeten er voldoende stageplekken worden geschapen. Dit moet bijvoorbeeld een voorwaarde zijn bij nieuwbouw en de vestiging van nieuwe bedrijven. Een stagemakelaar kan hiervoor zorgdragen.
 • GroenLinks wil dat voor alle leerlingen huiswerkbegeleiding toegankelijk is.
 • Samenwerking van het onderwijs met bibliotheken, diverse zorginstellingen en Multi Culturele Centra kan helpen om de onderwijsvoorzieningen te verbeteren.
 • Schooluitval dient te worden voorkomen. Bij problemen wordt samen met jongeren, en meestal ook ouders, gekeken naar oorzaken en mogelijke oplossingen. De ondersteuning van leerplichtambtenaren moet goed bereikbaar zijn en op tijd (preventief) kunnen worden ingeschakeld.
 • De gemeente ondersteunt actief initiatieven ter bestrijding van laaggeletterdheid onder zowel ouderen als jongeren.
 • Een leven lang kunnen leren wordt gestimuleerd door GroenLinks. Ook volwassenen hebben recht op een tweede kans op onderwijs. Wij pleiten voor de terugkeer van de Volksuniversiteit.
 • We willen werkgevers stimuleren om meer ruimte te creëren voor opleidingsplaatsen.

Actiepunten Jongeren

 • De Jongerenactieraad moet nieuw leven in worden geblazen en uitgebreid worden met jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente over het welzijn van jongeren (inclusief onderwijs, wonen en armoede).
 • GroenLinks is voor extra actief beleid (in samenwerking met onderwijs, zorg en bedrijfsleven) om jongeren te helpen die tussen wal en schip vallen.
 • GroenLinks pleit voor meer voorlichtingsprogramma’s op scholen over zaken als seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme, discriminatie, weerbaarheid en het beschuldigen van slachtoffers (victim shaming).
 • Creëer samen met jongeren en in overleg met de omgeving hangplekken in wijken of kernen op plaatsen waar daar behoefte aan is.

Actiepunten Kunst en cultuur

 • GroenLinks wil dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is. Ook voor inwoners met een kleine beurs.
 • Wij willen investeren in deze sector. Zo kan openbare kunst worden verkregen bij lokale kunstenaars. De festivals die onze gemeente rijk is, worden gefaciliteerd met onder andere kennis en kunde.
 • Ook voor kunst en cultuur geldt dat wij dit op een zo duurzaam mogelijke manier doen en bij voorkeur circulair.
 • GroenLinks wil kunst in elke wijk en daarom zou er een kunstplan moeten komen, zodat er blijvend aandacht is voor kunst en cultuur.
 • GroenLinks wil ruimte creëren voor innovatie van kunst en cultuur met experimenten en ontmoetingen.
 • De gemeente dient actief en substantieel in te zetten op het heropenen van de musea aan de Markt in Steenwijk.
 • De collectie van Hildo Krop behoort tot de kroonjuwelen van ons lokale culturele erfgoed. Behoud, uitbreiding en zichtbaarheid dient door de gemeente te worden ondersteund.

Actiepunten Sport en bewegen

 • De gemeente  zorgt voor een openbare omgeving die uitnodigt tot bewegen. In ieder bestemmingsplan worden mogelijkheden om meer te bewegen opgenomen.
 • Betrek de omgeving actief bij het beleid. Ontwikkel of verbeter samen op centrale plaatsen groene, uitdagende beweegmogelijkheden.
 • Het gemeentelijke Sportakkoord wordt met volle kracht en zonder te beknibbelen uitgevoerd.
 • Met beweegarrangementen stimuleert de gemeente het gebruik van de fiets naar school en voor woon-werkverkeer.
 • GroenLinks wil het schoolzwemmen weer invoeren en anders via het Zwemfonds het leren zwemmen door basisschoolleerlingen garanderen.
 • Zonder natuurwaarden te schaden willen we het buitengebied sportief uitnodigend maken, zowel op het land als op het water. Denk naast (interessante) wandel- of fietspaden, aan spannende MTB-paden of watersportvoorzieningen die uitnodigen tot kanoën, roeien of suppen.
 • Het programma Jongeren in Beweging moet worden uitgebreid naar volwassenen, naar jongeren ónder de 16 jaar én naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook mensen met een beperking moeten de kans krijgen om in Steenwijkerland te sporten of bewegen.
 • Wij pleiten voor het aanstellen van meer vakleerkrachten op scholen.
 • Duurzaamheid is ook in de sport een actueel thema. De gemeente helpt verenigingen om hun accommodatie voor 2040 energieneutraal te maken. Dat kan onder meer door verenigingen te stimuleren mee te doen aan de Groene Club.